ข่าวสาร

มาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)

นโยบายความรับผิดชอบทางด้านสังคมและแรงงาน

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน จึงถือได้ว่าพนักงานทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งต่อบริษัท ที่จะต้องดูแลพฤติปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมจากบริษัท

บริษัทจึงขอประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานดังนี้

1. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

2. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่สมัครใจ

3. บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะและมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน

4. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่รวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงาน

5. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการกีดกัน หรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

6. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนบทลงโทษทางร่างกายการข่มขู่คุกคามทางกายและใจ หรือการใช้วาจาที่รุนแรง

7. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องชั่วโมงทำงานปรกติ วันหยุดประจำสัปดาห์ และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา

8. บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้อง อย่างน้อยเป็นไปตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพนักงานได้อย่างเพียงพอ

9. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานภายใต้กฎหมายข้อบังคับแรงงานและประกันสังคม

10. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในมาตรบานฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายแห่งชาติ

11. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงงาน และให้การพัฒนา และปรับปรุงเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานนี้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

12. บริษัทฯ จะเพยแพร่สื่อสารให้พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถทวนสอบแนวปฏิบัติได้

13. บริษัทฯ จะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความประสิทธิผลของนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

มีความมุ่งมันที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับการเคารพสิทธิและคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และแสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงปฏิบัติงานด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเหมาะสมอยู่เสมอ

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553)

บริษัท ควอลิตี้พัลส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553) ตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 (TIP Report 2018) โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน Tier 2 Watch List เมื่อปี 2560 รัฐบาลไทยมุ่งมั่นพัฒนากรอบกฎหมายและนโยบาย รวมทั้งหาทางเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในไทย ซึ่งเสมอกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือตลอดมา”

เทียร์ (Tier) คือ การจัดลำดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ โดยเปรียบเทียบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดลำดับประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 ระดับ คือ

  • เทียร์ 1 (Tier 1) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (ทีวีพีเอ) อย่างครบถ้วน
  • เทียร์ 2 (Tier 2) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น
  • เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watchlist) หมายถึงประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา และถูกพิจารณาว่ากำลังพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป
  • เทียร์ 3 (Tier 3) หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ มีการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานทั้งเชื้อชาติไทย และเชื้อชาติอื่นๆ เช่น พม่า, ภูฏาน, รัสเซีย เป็นต้น รวมถึงมีพนักงานที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งทางบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้ดำเนินตามกรอบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยได้ให้การคุ้มครอง สิทธิประโยชน์แก่พนักงานต่างเชื้อชาติ และพนักงานที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเท่าเทียมกับพนักงานคนไทยที่มีร่างกายปกติทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ยังมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำพนักงานไปบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมหรือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน หรือบริจาคเงินช่วยสังคมในกรณีต่างๆ เรียกกันว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility อีกด้วย

ประโยชน์ของมาตรฐานแรงงานไทย

  • สามารทำการค้าในเวทีตลาดโลกได้ โดยปัจจุบันกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องเคารพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยได้นำเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ หากไม่สามารถกระทำได้ จะยกเลิกสัญญาการสั่งซื้อ
  • การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานเป็นการสนับสนุนการส่งออก และยังทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกิดขวัญกำลังใจที่จะสร้างผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ
  • การจัดทำมาตรฐานแรงงาน ทำให้มีแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่จะสร้างรายได้ให้แก่ลูกจ้าง และสร้างผลกำไรให้แก่สถานประกอบกิจการ และที่สำคัญ คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตอาหารเสริม ครีม และเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานสากล เหมาะกับผู้สร้างแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอางที่กำลังมองหา หรือกำลังตัดสินใจเลือกโรงงานที่ต้องการทำตลาดในประเทศไทย และตลาดใน AEC เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด AEC อีกด้วย