ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการประกวด Thailand Startup for Life Sciences 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดโครงการ “ Thailand Startup for Life Sciences 2019” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562  ณ ห้องจามจุรี บอลรูม 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS)

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาจนเติบโตสู่ตลาดสากลได้อย่างยั้งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) ได้มีการขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง มีการทำความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งนักลงทุนต่าง ๆ ช่วยกันบ่มเพาะ และพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของสตาร์อัพไทยไปแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “ Thailand Startup for Life Sciences 2019” ที่จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) นั้น ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันปี 2562 นับเป็นเวลา 3 ปี โดยมีการทำความร่วมมือจากพันธมิตรภาคธุรกิจและการเงิน นอกจากนี้ TCELS ยังได้ร่วมมือกับ Mass Challenge สหัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและให้คำปรึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ แต่บริษัทต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมให้สามารถก้าวสู่เวทีระดับโลก

ล่าสุด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) ได้เตรียมจัดโครงการ TCELS Mentoring Program Journey to Success เพื่อปั้นสตาร์ทอัพดาวรุ่งที่ผ่านการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจ ให้มีนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีมาตรฐานระดับสากล มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ