ข่าวสาร

โครงการ Thai Cosmetopoeia นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โครงการ Thai Cosmetopoeia นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วว. คัดเลือก บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ และอีก 23 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมผนึกกำลัง เปิดตัวโครงการ Thai Cosmetopiea นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กำเนิดธุรกิจคืนกำไรสู่สังคม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้คัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ และอีก 23 ภาคี เป็นตัวแทนเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำร่อง10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวอัตลักษณ์เครื่องสำอาง (Innovative Identity Cosmetic) ประเทศไทยให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง ด้วยการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั้งยืน ภายใต้ โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น” หรือ “Thai Cosmetopiea”

โครงการ Thai Cosmetopoeia

อยู่ภายใต้นโยบายแผนการขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio base) ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยแนวทางในการขับเคลื่อนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เน้นให้นักวิจัยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเพื่อตอบสนองความสามารถนำไปใช้สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างธุรกิจของภาคเอกชนและประชาชนได้จริง อย่างยั้งยืน ด้วยการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Comparative Advantage) และความแตกต่าง (Differentiate) จากเอกลักษณ์ไทย ผสมผสานภูมิปัญญา (Local wisdom) ที่ทรงคุณค่า โดยเน้นจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก

สถานการณ์ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยกับการดำเนินงานโครงการ Thai Cosmetopoeia

ตลาดเครื่องสำอางไทยในปัจจุบัน เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลี และยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง

ตามข้อมูลจาก Euromonitor,2562 คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทย จะเติบโตมากถึง 2.7 แสนล้านบาท จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 2 แสนล้านบาท (Euromonitor,2562) ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นฮับในการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญในอาเซียน โดยมีปัจจัยการันตีคือ ความน่าเชื่อถือ กระบวนการผลิตที่ครบครันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ทำให้เครื่องสำอางที่ผลิตในไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ วว. ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง ในปี 2020 นั้น จะนำร่องโครงการฯ ในชื่อ “โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากทรัพยากรฐานชีวภาพเอกลักษณ์ภูมิภาคไทย” ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์ความงามพฤกษาสู่ธารารัตน์” โดยทำการคัดเลือกพืชที่มีความเป็นเอกลักษณ์จากจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย จากภาคเหนือ กลาง และใต้ มาเป็นพืชหลักและนำเข้าสู่กระบวนการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงการค้า ได้แก่

ขอบเขตความร่วมมือของควอลิตี้พลัส, วว และอีก 23 ภาคี

คือ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ และอีก 23 ภาคี เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปลูก สายพันธุ์ กระบวนการแปรรูป การสกัด การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา ของพืชเป้าหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพและการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี

สรุปโครงการ Thai Cosmetopoeia คือ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น (Thai Cosmetopoeia) โดยมีแนวคิดนำเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของฐานชีวภาพในพื้นที่ประเทศไทยมาพัฒนา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ผ่านการนำเสนอในรูปแบบเครื่องสำอาง เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่และส่งเสริมอัตลักษณ์ในระดับชาติและนานาชาติ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ยั่งยืน

โดยการดำเนินงานโครงการนั้น วว. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนำร่อง 24 หน่วยงาน ในภาคพื้นที่ระดับจังหวัด ภาคธุรกิจในพื้นที่ ภาคธุรกิจรายใหญ่ ภาคงานวิจัยและพัฒนา สถานที่ผลิตมาตรฐาน GMP ภาคการเงินทุน ภาคการตลาด ภาคสื่อประชาสัมพันธ์

โดยภาคีเครือข่ายนำร่อง 24 หน่วยงาน ที่ผนึกกำลังร่วมดำเนินงานกับ วว. ครั้งนี้ ได้แก่

โดยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น (Thai Cosmetopoeia) มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากทรัพยากรธรรมชาติของไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรของท้องถิ่น

สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีความสนใจด้านงานวิจัยสารสกัดจากพืชสมุนไพร และต้องการทำงานวิจัย หรือใช้สารสกัดจากงานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่า และมาตรฐานให้กับสินค้า และธุรกิจของคุณ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ เรายินดีให้คำปรึกษา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทำงานวิจัย