ข่าวสาร

ควอลิตี้พลัส ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอาง

ควอลิตี้พลัส ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางไทยด้วยนวัตกรรม

เริ่มต้นหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 กับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจสุขภาพและความงามกว่า 40 ราย

นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออกรุ่นที่ 3 (TEBC) ร่วมกับดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ประธานหลักสูตร TEBC โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกล่าวเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากดร. ณัฐฏญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิด้านกำลังคนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนาด้านธุรกิจเครื่องสำอางในพิธีเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก (TEBC) เป็นหลักสูตรเจาะลึกสำหรับธุรกิจเครื่องสำอางโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจสุขภาพและความงาม เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างสกัดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจากห้องแลป ที่มีนักวิจัยคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังเริ่มต้นการวางแผนธุรกิจทั้งด้านการเงิน การตลาด การกระจายสินค้าด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึงธุรกิจเครื่องสำอางอย่างถ่องแท้

ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ และสามารถดำเนินธุรกิจที่มีกำไรอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ที่มีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้าและธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ ซึ่งทาง TCELS ได้สนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตร TEBC ในรุ่นก่อนๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อีกทั้งในหลักสูตรครั้งนี้ยังได้ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ที่จะมาให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นจะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในธุรกิจเครื่องสำอางให้สามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้อย่างแท้จริง