fbpx

3 เหตุผลเจ้าของแบรนด์ควรรู้ :

ทำไมเครื่องสำอางต้องทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test)

  1. สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
  2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับผู้บริโภค
  3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์

 

การทดสอบความคงตัวและความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test) คืออะไร

      การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test) คือ กระบวนการพัฒนาและการทดสอบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน

การทดสอบความคงตัว (Stability Test)

     เป็นกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเกิดการปนเปื้อนในเนื้อของผลิตภัณฑ์เช่น การเปลียนสี, กลิ่น, เนื้อผลิตภัณฑ์เกิดการแยกชั้น

การทดสอบความคงตัว (Stability Test)

 
 การทดสอบความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)

     เป็นกระบวนการทดสอบความเข้ากันระหว่างเนื้อผลิตภัณฑ์กับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ เพื่อไม่เกิดการทำปฏิกิริยา โดยการทดสอบนั้น เป็นการทำการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของสูตรตำรับ หรือสูตรผลิตภัณฑ์นั้น

การทดสอบความเข้ากันของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)

 
วิธีการทดสอบความคงตัวและความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test)

    วิธีการทดสอบความคงตัว (Stability Test) เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และ ขั้นตอนการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางจะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ(วัดค่าคุณภาพเฉพาะ ค่าคุณภาพทางเคมี ค่าความหนืด ค่าสี) ได้แก่

วิธีการทดสอบความคงตัวและความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ (Stability And Compatibility Test)

 

  1. การทดสอบในอุณหภูมิ 4 ˚C นาน 3 เดือน
  2. การทดสอบในอุณหภูมิ 45 ˚C นาน 3 เดือน
  3. การทดสอบในอุณหภูมิห้อง (30 ˚C) นาน 3 เดือน
  4. การทดสอบในสภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
  5. การทดสอบในแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นาน 1 เดือน
  6. การทดสอบในแสงจากดวงอาทิตย์นาน 1 สัปดาห์

รายการบริการทดสอบทางแลบ

ทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability Testing)
ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)
ทดสอบค่า PH
ทดสอบหาค่าไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)
ทดสอบหาค่ากรดเรติโนอิก (Retinocic acid)
ทดสอบหาสเตียรอยด์ (Steroids) 7 ชนิด
Clobetasol Propionate (Detected/Not Detected)
Propylean Glycol (Detected/Not Detected)
ทดสอบวัดค่าความหนืด (Viscosity Test)
ทดสอบหาค่า SPF (SPF TEST)
สารตะกั่ว (Lead) (Pd)
สารหนู (Arsenic) (As203)
สารปรอท (Mercury)(Hg)
สารแบเรียม (Barium) (as BaCI)
สารแคดเมียม (Cadmium) (Cd)
Total Plate Count
Yeasts & Molds
Psuedononas Aeruginosa
Staphylococcus aureus
Candida albican
Clostridium spp.
การทดสอบ ประสิทธิภาพสารกันเสีย (Preservative Efficacy Test : Challenge test)
Single Patch Test
Heman Repeat Insult Patch Test
แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666