fbpx

สำหรับการผลิตเครื่องสำอางนั้น การที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเห็นผล มีความปลอดภัย ล้วนแต่ต้องผ่านการทดสอบความคงตัว (Stability Test) และความเข้ากันของผลิตภัณฑ์ (compatibility test) ควอลิตี้ พลัสเราให้บริการทดสอบความคงตัว ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ตลอดจนถึงการปนเปื้อนต่างๆ เช่น สี กลิ่น เนื้อผลิตภัณฑ์แยกชั้น เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด การทดสอบความเข้ากันของผลิตภัณฑ์คือกระบวนการการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของส่วนผสมในสูตรตำรับจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์

การทดสอบความคงตัว (Stability Test)

ทดสอบความคงตัว (Stability Test) เป็นกระบวนการพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี และ ขั้นตอนการทดสอบความคงตัวของเครื่องสำอางจะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ ได้แก่

 1. การทดสอบในอุณหภูมิ 4 ˚C นาน 3 เดือน
 2. การทดสอบในอุณหภูมิ 45 ˚C นาน 3 เดือน
 3. การทดสอบในอุณหภูมิห้อง (30 ˚C) นาน 3 เดือน
 4. การทดสอบในสภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
 5. การทดสอบในแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นาน 1 เดือน
 6. การทดสอบในแสงจากดวงอาทิตย์นาน 1 สัปดาห์

Stability

Compatibility

การทดสอบความเข้ากัน (Compatibility Test)

การทดสอบความเข้ากัน (Compatibility Test) หมายถึง การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพของส่วนผสมในสูตรตำรับจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับบรรจุภัณฑ์ หรือทำให้บรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงรูปทรง ซึ่งจะเก็บตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จำหน่ายจริง และ ในการทดสอบความเข้ากันได้ จะเก็บตัวอย่างตามสภาวะที่กำหนด แบ่งเป็น 6 สภาวะ ได้แก่

 1. การทดสอบในอุณหภูมิ 4 ˚C นาน 3 เดือน
 2. การทดสอบในอุณหภูมิ 45 ˚C นาน 3 เดือน
 3. การทดสอบในอุณหภูมิห้อง (30 ˚C) นาน 3 เดือน
 4. การทดสอบในสภาวะเร่งอุณหภูมิต่ำสลับอุณหภูมิสูง ( 4 ˚C / 45 ˚C ) ทดสอบ 2 วัน สลับกัน 7 รอบ
 5. การทดสอบในแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นาน 1 เดือน
 6. การทดสอบในแสงจากดวงอาทิตย์นาน 1 สัปดาห์
แบ่งปัน: