fbpx

การตรวจสารต้องห้าม

บริษัท Quality Plus เรามีให้บริการการตรวจหาสารต้องห้ามในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น TLC, HPLC, Titration เพื่อยืนยันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ:

  • เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์
  • เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

ทำไมต้องยื่นตรวจสารประกอบในเครื่องสำอาง ?

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
หลักฐานแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เอกสารแสดงประกอบการส่งออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยื่นตรวจ

Finish good ที่ผลิตในล็อตเดียวกันปริมาณรวม 50g

แบ่งปัน: