บริการตรวจสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, เวย์โปรตีน, เครื่องสำอาง และ ครีมสกินแคร์เพื่อยืนยันความปลอดภัย

บริษัท Quality Plus เรามีให้บริการการตรวจหาสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เวย์โปรตีน เครื่องสำอาง ครีมสกินแคร์ และ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น TLC, HPLC, Titration เพื่อยืนยันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ:

  • เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์
  • เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ

ทำไมต้องยื่นตรวจสารประกอบในเครื่องสำอาง ?

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

หลักฐานแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

เอกสารแสดงประกอบการส่งออก

รายการบริการทดสอบทางแลบ

ทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability Testing)

บริการทดสอบความคงตัวในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Stability Testing)

วิธีทดสอบ : Heating and thawing cycle: 6 Cycle (วัดค่าคุณภาพเฉพาะ ค่าคุณภาพทางเคมี ค่าความหนืด ค่าสี)
ปริมาณตัวอย่าง : 1 - 2 กิโลกรัม
ระยะเวลา : 30 วัน

ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)

บริการทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์ (Compatibility Test)

วิธีทดสอบ : กาว:การก็บรักษา 5 สภาว: คือ อุณหภูมิห้อง (3m), อุณหภูมิ 4°C(3m), อุณหภูมิ 40/45°C (3m), Fluorescence Lamp (1 m.), Sunlight (7 day)
ปริมาณตัวอย่าง : จำนวน 50 ขึ้น ขึ้นกับปริมาตรและจำนวนที่เก็บรักษา
ระยะเวลา : 90 - 120 วัน

ทดสอบค่า PH

บริการทดสอบค่า PH

วิธีทดสอบ : pH - Meter
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

ทดสอบหาค่าจุดหลอมเหลว (Melting Point)

บริการทดสอบหาค่าจุดหลอมเหลว (Melting Point)

วิธีทดสอบ : Base on TIS 234-2559
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

ทดสอบหาค่าไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)

บริการทดสอบหาค่าไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)

วิธีทดสอบ : GC
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

ทดสอบหาค่ากรดเรติโนอิก (Retinocic acid)

บริการทดสอบหาค่ากรดเรติโนอิก (Retinocic acid)

วิธีทดสอบ : GC
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

ทดสอบหาสเตียรอยด์ (Steroids) 7 ชนิด

บริการทดสอบหาสเตียรอยด์ (Steroids) 7 ชนิด

วิธีทดสอบ : Hydrocortisone, Progesterone, Testosterone, Triamcinoione, Cortexoione, Prednisolone, Dexamethazone (HPLC-DAD)
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

Clobetasol Propionate (Detected/Not Detected)

บริการทดสอบ Clobetasol Propionate (Detected/Not Detected)

วิธีทดสอบ : Qualitative by HPIC
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

Propylean Glycol (Detected/Not Detected)

บริการทดสอบ Propylean Glycol (Detected/Not Detected)

วิธีทดสอบ : Qualitative by HPLC
ปริมาณตัวอย่าง : 100 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน

ทดสอบวัดค่าความหนืด (Viscosity Test)

บริการทดสอบวัดค่าความหนืด (Viscosity Test)

วิธีทดสอบ : Viscometer
ปริมาณตัวอย่าง : 300 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

ทดสอบหาสารตะกั่ว (Lead) (Pd)

บริการทดสอบหาสารตะกั่ว (Lead) (Pd)

วิธีทดสอบ : ทดสอบหาโลหะหนัก (Heavy Metals Test) - สารตะกั่ว (lead) (Pd)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

ทดสอบหาสารหนู (Arsenic) (As203)

บริการทดสอบหาสารหนู (Arsenic) (As203)

วิธีทดสอบ : ทดสอบหาโลหะหนัก (Heavy Metals Test) - สารหนู (Arsenic) (As203)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

ทดสอบหาสารปsen (Mercury) (Hg)

บริการทดสอบหาสารปsen (Mercury) (Hg)

วิธีทดสอบ : ทดสอบหาโลหะหนัก (Heavy Metals Test) - สารปsอn (Mercury)(Hg)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

ทดสอบหาสารแบเรียม (Barium) (as BaCl)

บริการทดสอบหาสารแบเรียม (Barium) (as BaCl)

วิธีทดสอบ : ทดสอบหาโลหะหนัก (Heavy Metals Test) - สารแบเรียม (Barium) (as BaCI)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

ทดสอบหาสารแคดเมียม (Cadmium) (Cd)

บริการทดสอบหาสารแคดเมียม (Cadmium) (Cd)

วิธีทดสอบ : ทดสอบหาโลหะหนัก (Heavy Metals Test) - สารแคดเมียม (Cadmium) (Cd)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ Yeasts & Molds

บริการทดสอบ Yeasts & Molds

วิธีทดสอบ : การทดสอบทางจุลชีววิทยา - Total plate Count (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ Psuedononas Aeruginosa

บริการทดสอบ Psuedononas Aeruginosa

วิธีทดสอบ : การทดสอบทางจุลชีววิทยา - Total Plate Count (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ Staphylococcus aureus

บริการทดสอบ Staphylococcus aureus

วิธีทดสอบ : การทดสอบทางจุลชีววิทยา - Total Plate Count (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ Candida Albican

บริการทดสอบ Candida Albican

วิธีทดสอบ : การทดสอบทางจุลชีววิทยา - Total plate Count (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ Clostridium spp.

บริการทดสอบ Clostridium spp.

วิธีทดสอบ : การทดสอบทางจุลชีววิทยา - Total Plate Count (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : 50 กรัม
ระยะเวลา : 7 - 10 วัน

การทดสอบ ประสิทธิภาพสารกันเสีย (Preservative Efficacy Test : Challenge test)

บริการทดสอบ ประสิทธิภาพสารกันเสีย (Preservative Efficacy Test : Challenge test)

วิธีทดสอบ : Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli, Clostridium spp (USP Method)
ปริมาณตัวอย่าง : ใช้สารอย่างละ 80 กรัม
ระยะเวลา : 30 - 45 วัน
** :หมาะสำหริม การาดลอม ที่ต้พการยืนยันประสิทริกาพ ของสาร ห-งลvถกังe :ว่าสามารถฝับผึ้ง เชื่อจุสินทรีย์ ได้หรือไม่

Single Patch Test

บริการทดสอบ Single Patch Test

วิธีทดสอบ : In vivo evaluation of skin irritation potential: Occlsive or semi-occlusive patch, contact time 24h or 48h
- Reading score according to reaction fo erythema and edema score: 0, 0.5, 1, 2, 3
- 20 subjects normal skin
- Report as English or Thai
- Test duration: 1 week
ปริมาณตัวอย่าง : 100g x 2 units & based on product application

Heman Repeat Insult Patch Test

บริการทดสอบ Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT)

วิธีทดสอบ : Dermatologist will judge skin reaction of application area according to Japan Standard judgment criteria which skin irritation scoring is shown as below.
- Judgement criteria
- No reaction
+ Definite erythema
++ Erythema+edema, papule
+++ Erythema+edema,papule+vesicles
++++ Bullae
- Subjects: at least of 50 subjects (based on criteria)
- Test duration:20days (excluding report)
- Report as English
ปริมาณตัวอย่าง : 100g x 2 units & based on product application

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ