fbpx

การตรวจสอบหาสารโลหะหนัก

การตรวจสอบหาสารโลหะหนัก (Heavy metal test)

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และรับรองว่าสินค้าปราศจากสารโลหะหนักที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559ได้กำหนดเกณฑ์สารโลหะหนักปนเปื้อนไว้ดังนี้

สารโลหะหนักเกณฑ์ที่กำหนด
ปรอท Mercury (Hg)ไม่เกิน 1 mg/kg or 1 mg/L (1 ppm)
ตะกั่ว Lead (Pb)ไม่เกิน 20mg/kg or 20 mg/L (20 ppm)
สารหนู Arsenic (As)ไม่เกิน 5mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)
แคดเมียม Cadmium (Cd)ไม่เกิน 5 mg/kg or 5 mg/L (5 ppm)
แบ่งปัน: