fbpx
การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 1. การตรวจ ตรวจค้นเครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นหรือไม่
 2. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. การตรวจสอบ ทราบผลภายใน 1 วัน
 2. การยื่นขอจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 2 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร
 3. หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนไปแล้ว รอผลการอนุมัติใบสำคัญการจดทะเบียน ประมาณ 12 เดือน (ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีบุคคลธรรมดา

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ

 1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร
 2. หนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)
แบ่งปัน:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •