fbpx

รับปรึกษาและให้บริการงานด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจัดการด้านบัญชี

Company Register

     ปัญหาความล่าช้าหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหม่และส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาด คือ ความล่าช้าในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพราะผู้ประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการประกอบมีเวลาค่อนข้างจำกัด

     การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจัดทำบัญชี และภาษี ควรมีผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ ที่มีความชำนาญการในการดำเนินการ เนื่องจากการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, การจัดทำบัญชีและภาษี มีการเตรียมเอกสารจำนวนมาก และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นและยังขาดมืออาชีพให้คำแนะนำในการดำเนินดังกล่าวใช้เวลาในการเตรียมเอกสารค่อนข้างนาน และอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีก

 

Company Register

     บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานรับผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพและความงาม  จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชียวชาญและชำนาญทุกขั้นตอนตั้งแต่บริการคิดค้นพัฒนาสูตร, บริการด้านการสร้างแบรนด์, การจัดการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  และการให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการดำเนินการ

     บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  มีความเข้าใจผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ในเตรียมเอกสาร และการดำเนินการการจัดการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการให้บริการด้านการบัญชีและภาษี เป็นเรื่องที่ทำให้ล่าช้าต่อการดำเนินธุรกิจ  เราจึงได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ให้บริการและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โดยมีรายการบริการดังต่อไปนี้
 

 

บริการด้านการจดทะเบียนบริษัท

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการจองชื่อ

 1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ 1 ท่าน
 2. ชื่อบริษัทที่ต้องการ ไทยหรืออังกฤษ 3 ชื่อ
 3. ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ไลน์ไอดีที่สามารถติดต่อได้
ขึ้นทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจดทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน 3 ท่าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัทหน้าแรก
 3. ข้อมูลกรรมการพร้อมเบอร์และอีเมล์
 4. อำนาจกรรมการ
 5. ข้อมูลการถือหุ้น
 6. ข้อมูลวัตถุประสงค์ของกิจการ
 7. แผนที่ตั้งบริษัท
 8. ทำตราประทับบริษัท

ขั้นตอนการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ทำป้ายบริษัท
 2. รูปถ่ายติดป้ายกิจการ 4 รูป (ภายนอก 2 รูป, ภายใน 2 รูป)
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 6. บัตรประจำตัวประชาชนกรรมการตัวจริง (กรณีจดแบบเร่งด่วน)

หมายเหตุ – เอกสารสามารถถ่ายรูป / สแกนส่งได้ทางอีเมล์ได้เลย (ส่วนตัวจริงจะรับเมื่อวันนำชุดจดทะเบียนไปให้เซ็นต์)

เอกสารที่จะได้รับ

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ตัวจริง)
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท (ตัวจริง)
 • หนังรือรับรองตราประทัย (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณธ์สนธิ (2 หน้า)
 • รายงานประชุมจัดตั้งบริษัท (2 หน้า)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ภพ. 01, ภพ. 011, ภพ. 20 (สรรพากรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ / กรณีใช้บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

บริการด้านบัญชีและภาษี

 

ขั้นตอนการปิดงบการเงินประจำปี

 

อัตราค่าบริการด้านบัญชีและภาษี

บริการบัญชี ค่าบริการ 3,000 บาท

 • บันทึกรายการค้าประจำเดือนจัดทำสมุดบัญชีชื่อ, บัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,
  สมุดบัญชีจ่าย,เงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไปและสมุดแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีประจำปี
 • ไม่รวมการทำสต็อคสินค้าและวัตถุดิบ

บริการจัดหาผู้สอบบัญชี ค่าบริการ 4,000 บาท

 • ตารางข้างต้นเป็นประมาณการค่าสอบเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการทราบ

บริการเชิญปนะชุมประจำปี ค่าบริการ 3,000 บาท

 • ประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
 • เตรียมแบบและยื่นสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • เตรียม สอช. 1 และนำยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนธุรกิจการค้า
 • เตรียมแบบ ภ.ง.ด. 50 และนำยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร
 • กรณีส่งงบการเงินให้กรรมการเซ็นรับรองเอกสาร ค่าบริการส่งเอกสารคิดตามระยะทาง
 • ราคาไม่รวมการขอรหัสยื่นงบการเงินในช่องทางออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียม

บริการด้านบัญชีและภาษี

ชุดเอกสารเปิดกิจการ

 • หนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์
 • หนังสือรับรอง ตราประทับ
 • หนังสือบริคณธ์สนธิ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานประชุมตั้งบริษัท, ใบเสร็จจดทะเบียนเปิดบริษัทฯ
 • ภพ. 011, ภพ. 20, ภพ. 30 และใบเสร็จ (ถ้ามี)

หมายเหตุ - เอกสารทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีจะต้องไปคัดที่กระทรวงพาณิชย์ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,500 บาท

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666