รับปรึกษาและให้บริการงานด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจัดการด้านบัญชี

ปัญหาความล่าช้าหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการรายใหม่และส่งผลต่อระยะเวลาในการผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาด คือ ความล่าช้าในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพราะผู้ประกอบการรายใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการประกอบมีเวลาค่อนข้างจำกัด

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจัดทำบัญชี และภาษี ควรมีผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ ที่มีความชำนาญการในการดำเนินการ เนื่องจากการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, การจัดทำบัญชีและภาษี มีการเตรียมเอกสารจำนวนมาก และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นและยังขาดมืออาชีพให้คำแนะนำในการดำเนินดังกล่าวใช้เวลาในการเตรียมเอกสารค่อนข้างนาน และอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีก

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการจัดการด้านบัญชี

บริษัท ควอลิตี้ พลัส อินเตอร์เทค จำกัด เป็นโรงงานรับผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพและความงาม จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามมาอย่างยาวนาน จึงมีความเชียวชาญและชำนาญทุกขั้นตอนตั้งแต่บริการคิดค้นพัฒนาสูตร, บริการด้านการสร้างแบรนด์, การจัดการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และการให้บริการด้านการบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการดำเนินการ

บริษัท ควอลิตี้ พลัส อินเตอร์เทค จำกัด มีความเข้าใจผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ในเตรียมเอกสาร และการดำเนินการการจัดการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการให้บริการด้านการบัญชีและภาษี เป็นเรื่องที่ทำให้ล่าช้าต่อการดำเนินธุรกิจ เราจึงได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี ให้บริการและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ขั้นตอนในการยื่นจดเครื่องหมายการค้าของบริษัท

1. จองชื่อ ชำระเงินมัดจำ เมื่อชื่ออนุมัติแล้ว

1. จองชื่อ ชำระเงินมัดจำ
เมื่อชื่ออนุมัติแล้ว

2. รับข้อมูลจดทะเบียนบริษัท และประทับตรา

2. รับข้อมูลจดทะเบียนบริษัท
และประทับตรา

3. ส่งเอกสารจดทะเบียน กรรมการลงนาม พร้อมให้รับค่าทำเนียม

3. ส่งเอกสารจดทะเบียน
กรรมการลงนาม
พร้อมให้รับค่าธรรมเนียม

4. จดทะเบียนบริษัท

4. จดทะเบียนบริษัท

5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

5. ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

6. ส่งชุดเอกสารจดทะเบียน บริษัทให้ลูกค้า

6. ส่งชุดเอกสารจดทะเบียน
บริษัทให้ลูกค้า

7. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

7. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

หมายเหตุ : ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

ขั้นตอนในการยื่นจดเครื่องหมายการค้าของบริษัท

ขั้นตอนการจองชื่อ

 1. รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ 1 ท่าน
 2. ชื่อบริษัทที่ต้องการ ไทยหรืออังกฤษ 3 ชื่อ
 3. ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ไลน์ไอดีที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจดทะเบียน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน 3 ท่าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัทหน้าแรก
 3. ข้อมูลกรรมการพร้อมเบอร์และอีเมล์
 4. อำนาจกรรมการ
 5. ข้อมูลการถือหุ้น
 6. ข้อมูลวัตถุประสงค์ของกิจการ
 7. แผนที่ตั้งบริษัท
 8. ทำตราประทับบริษัท

ขั้นตอนการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ทำป้ายบริษัท
 2. รูปถ่ายติดป้ายกิจการ 4 รูป (ภายนอก 2 รูป, ภายใน 2 รูป)
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 6. บัตรประจำตัวประชาชนกรรมการตัวจริง (กรณีจดแบบเร่งด่วน)

หมายเหตุ – เอกสารสามารถถ่ายรูป / สแกนส่งได้ทางอีเมล์ได้เลย (ส่วนตัวจริงจะรับเมื่อวันนำชุดจดทะเบียนไปให้เซ็นต์)

เอกสารที่จะได้รับ

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ตัวจริง)
 • รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท (ตัวจริง)
 • หนังรือรับรองตราประทัย (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณธ์สนธิ (2 หน้า)
 • รายงานประชุมจัดตั้งบริษัท (2 หน้า)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ภพ. 01, ภพ. 011, ภพ. 20 (สรรพากรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ / กรณีใช้บริการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริการด้านบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการปิดงบการเงินประจำปี

1. รับเอกสารบัญชี

1. รับเอกสารบัญชี

2. บันทึกรายการบัญชี

2. บันทึกรายการบัญชี

3. ปิดงบการเงิน

3. ปิดงบการเงิน

4. ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ งบการเงิน

4. ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ
งบการเงิน

5. ประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุม

5. ประกาศหนังสือพิมพ์
เชิญประชุม

6. ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชี รับรอง

6. ส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรอง

7. ส่งงบการเงินให้ลูกค้า

7. ส่งงบการเงินให้ลูกค้า

8. ขึ้นงบการเงินต่อกรมพัฒฯ กรมสรรพากร โดนยื่นผ่าน ช่องทางออนไลน์

8. ขึ้นงบการเงินต่อกรมพัฒฯ
กรมสรรพากร โดนยื่นผ่าน
ช่องทางออนไลน์

9. ส่งเอกสารคืนลูกค้า

9. ส่งเอกสารคืนลูกค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ