fbpx
Sales Database System

Sales Database System

คือ ระบบที่ใช้ข้อมูลจาก Customer Database เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริการ จำนวนการสั่งซื้อ รวมถึงการชำระเงินของลูกค้า ฯลฯ อย่างละเอียด และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดแผนกลยุทธขององค์กร รูปแบบโปรโมชั่น รายการส่งเสริมการขายทางการตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตัวระบบถูกพัฒนาออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานและง่ายต่อการทำงานด้านการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการขายสินค้าและบริการอย่างเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้องใช้โปรแกรม Sales Database ของเรา

 • สร้างรายงานในรูปแบบกราฟ หรือ Export เป็น Excel
 • ทำให้ประหยัดเวลา และการทำงานมีประสิทธิภาพ
 • ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน
 • Link กับ Customers Database เพือตรวจเช็คสถานภาพลูกค้า

บริการของเรา

 • บริการให้คำปรึกษาในการสร้างระบบ Sales Database System
 • บริการพัฒนาระบบ Sales Database System ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจ
 • บริการดูแลและพัฒนา Sales Database System และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น Customer Database System
แบ่งปัน:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •