บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและคิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

1. เรามีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนต้นทุน
การวางแผนการลงทุน คือ การวางแผนตั้งแต่การเริ่มต้นผลิตสินค้าว่า สินค้าที่ต้องการผลิตคือสินค้าประเภทใด การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของสินค้าอยู่ในระดับใด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้าคือกลุ่มใด เป็นต้น เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของสินค้าว่าจะมุ่งไปในทิศทางไหน

2. เราคำนวณต้นทุนโดยแยกเป็น ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร
การคำนวนต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็นต้นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร

ต้นทุนคงที่ คือ
ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้วว่าจะต้องใช้จ่ายไปกับค่าอะไรบ้าง เช่น การจดแจ้ง อย.(FDA Registration)

ต้นทุนผันแปร คือ
ต้นทุนที่จะถูกผันแปรตามปัจจัยการผลิตอื่นๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่สั่งผลิต จำนวนการสั่งผลิต ประเภทของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

3. Quality Plus จะวางแผนให้ลูกค้าทราบงบประมานในการลงทุนรวม
หลังจากที่ได้คำนวนต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าก็จะทราบถึงงบประมาณโดยรวมทั้งหมด ว่าจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่

4. Quality Plus จะวางแผนให้ลูกค้าทราบต้นทุนต่อชิ้น
เมื่อทราบงบประมาณการลงทุนทั้งหมด ก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าต้นทุนต่อการผลิตต่อชิ้นนั้นราคาเท่าไหร่

5. วางแผน Price Structure ตามรูปแบบการขายสินค้า
การวางแผน Price Structure คือ การวางแผนการกำหนดราคาสินค้าที่ต้องการขาย ว่าต้องการขายสินค้าชิ้นละเท่าไหร่ รวมถึงการวางแผนการขายผ่านช่องทางใดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

6. วางแผนจุดคุ้มทุนและกำไรขั้นต้น
เมื่อผ่านขั้นตอนการวางแผน Price Structure แล้ว ก็จะสามารถทราบได้ว่าจุดคุ้มทุนการผลิตอยู่ที่ชิ้นที่เท่าไหร่ และกำไรต่อการลงทุนครั้งนี้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่

ควอลิตี้พลัส พัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมงานด้านการวางแผนต้นทุน จะช่วยให้ท่านทราบรายละเอียดการลงทุนและทำให้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างรอบครอบ