ข่าวสาร

QUALITY PLUS ตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

QUALITY PLUS ตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Quality Plus ปลูกป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร
  3. เพื่อเป็นพื้นฐานหรือจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจของผู้บริหาร