Research Formulation สูตรผลิตภัณฑ์ด้านงานวิจัย

ตลอดระยะเวลาการทำงาน ของบริษัทควอลิตี้พลัสฯ เราร่วมพัฒนาผลงานทางวิชาการและการพัฒนางานวิจัย ร่วมกับ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนสร้างผลงานวิจัยในด้านสารสำคัญจากวัตถุดิบธรรมชาติ และสูตรผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมีผลงานวิจัยเชิงลึกมากกว่า 30 ผลงาน