Night Whitening Lotion

เนื้อผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์
วิธีใช้
ทาให้ทั่วลำตัวเป็นประจำทุกวัน เช้า - เย็น

Night Whitening Lotion (ไนท์ไวท์เทนนิ่ง บอดี้โลชั่น) โลชั่นบำรุงผิวกำยในเวลำกลำงคืน ทรงประสิทธิภำพด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพผิว ป้องกันสำเหตุของควำมหมองคล้ำ คืนควำมชุ่มชื้นให้ผิวกำยของคุณเรียบเนียน ขำวกระจ่ำงใสภำยใน 7 วัน

สารสกัดสำคัญ

Alpha Arbutin สกัดได้จากพืช Bearberry

Alpha Arbutin

สกัดได้จากพืช Bearberry ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวให้ขาว (Skin Whitening Agent) ช่วยลดฝ้า กระ และจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผิวดู กระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดสารสกัด

Ascorbyl Glucoside เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่จับกับน้ำตาลกลูโคส

Ascorbyl Glucoside

เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่จับกับน้ำตาลกลูโคส ทำให้มีความเสถียรไม่สลายตัวง่าย ช่วยยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน ทำให้ผิวขาวกระจ่างใส และกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนของผิว

รายละเอียดสารสกัด

สารสกัดเครื่องสำอาง Jojoba Oil มีคุณสมบัติทำงเคมีใกล้เคียงกับซีบัม

Jojoba Oil

มีคุณสมบัติทำงเคมีใกล้เคียงกับซีบัม (น้ำมันที่ร่ำงกำยผลิตขึ้น) มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งเหลวมำกกว่ำน้ำมันและไม่เหนียวเหนอะ สำมำรถซึมซำบลงสู่ผิวได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยป้องกันกำรสูญเสียน้ำผ่ำนทำงผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มจนเห็นควำมแตกต่ำง ช่วยลดรอยเหี่ยวย่น ผิวแตกลำย และรักษำรอยแผลเป็นให้ค่อยๆ เลือนหำยไป

รายละเอียดสารสกัด

Nicotinamide วิตามินบีสาม (Vitamin B3) ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ ถั่ว และธัญพืช

Nicotinamide

วิตามินบีสาม (Vitamin B3) ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ ถั่ว และธัญพืช เป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิว โดยเฉพาะการลดริ้วรอย ลดรอยแดง / ดำ (Hyperpigment) เพิ่มความชุ่มชื้น กระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนและเซราไมด์ (Ceramide) อีกทั้งยังทำให้ผิวแข็งแรง สามารถต่อสู้กับการระคายเคืองต่างๆได้ดีขึ้นด้วย

รายละเอียดสารสกัด

Tranexamic Acid สารที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลานิน

Tranexamic Acid

สารที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้า กระ จุดด่างดำ ให้แลดูจางลง กรดทำเซรามิค มีผลในการยับยั้งการ ไหลของเลือด และประยุกต์ใช้ในกำรรักษำฝ้ำ กระ และจุดด่ำงดำพร้อมปรับสภำพผิวให้ขำว กระจ่ำงใส มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรสร้ำงเม็ดสีมำกกว่ำปกติ จึงทำให้ผิวดูสว่ำงสดใส

รายละเอียดสารสกัด

แบ่งปัน: