Night Whitening Lotion

โลชั่นบำรุงผิวกำยในเวลำกลำงคืน ทรงประสิทธิภำพด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพผิว ป้องกันสำเหตุของควำมหมองคล้ำ คืนควำมชุ่มชื้นให้ผิวกำยของคุณเรียบเนียน ขำวกระจ่ำงใสภำยใน 7 วัน

ประกอบด้วย

NICOTINAMIDE

วิตำมินบีสำม( Vitamin B3 ) ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ ถั่ว และธัญพืช เป็นวิตำมินที่มีประโยชน์ต่อผิว โดยเฉพำะกำรลดริ้วรอย ลดรอยแดง/ดำ(hyperpigment) เพิ่มควำมชุ่มชื้น กระตุ้นให้ผิวสร้ำงคอลลำเจนและเซรำไมด์ (ceramide) อีกทั้งยังทำให้ผิวแข็งแรง สำมำรถต่อสู้กับกำรระคำยเคืองต่ำงๆได้ดีขึ้นด้วย

ASCORBYL GLUCOSIDE

นวัตกรรมวิตำมินซีรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภำพดีที่สุดในบรรดำอนุพันธ์ของวิตำมินซี ช่วยปรับสีผิวให้ขำวเนียนเรียบดูเป็นธรรมชำติ ทำให้ผิวกระชับเต่งตึง ลดเลือนริ้วรอยจำกวัยและควำมเครียดสะสม

TRANEXAMIC ACID

สำรที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลำนิน ซึ่งเป็นสำเหตุของฝ้ำ กระ จุดด่ำงดำ ให้แลดูจำงลง กรดทำเซมิค มีผลในกำรยับยั้งกำรไหลของเลือด และประยุกต์ใช้ในกำรรักษำฝ้ำ กระ และจุดด่ำงดำพร้อมปรับสภำพผิวให้ขำว กระจ่ำงใส มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรสร้ำงเม็ดสีมำกกว่ำปกติ จึงทำให้ผิวดูสว่ำงสดใส

Arbutin

สกัดได้จำกพืช Bearberry มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่กระตุ้นให้เซลล์สร้ำงเม็ดสีนั้นผลิตเมลำนินออกมำ Arbutin จึงถูกนำมำใช้เป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวขำวอย่ำงแพร่หลำย เพรำะเป็นกำรทำให้ผิวกระจ่ำงใสขึ้นอย่ำงเป็นธรรมชำติและไม่ทำให้ผิวบำง

JOJOBA OIL

มีคุณสมบัติทำงเคมีใกล้เคียงกับซีบัม (น้ำมันที่ร่ำงกำยผลิตขึ้น) มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งเหลวมำกกว่ำน้ำมันและไม่เหนียวเหนอะ สำมำรถซึมซำบลงสู่ผิวได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยป้องกันกำรสูญเสียน้ำผ่ำนทำงผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มจนเห็นควำมแตกต่ำง ช่วยลดรอยเหี่ยวย่น ผิวแตกลำย และรักษำรอยแผลเป็นให้ค่อยๆ เลือนหำยไป

แบ่งปัน:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •