Mineral Sun Spray

เนื้อผลิตภัณฑ์:
 • มิสต์สเปรย์
ผลลัพธ์:
 • การป้องกันแสงแดด
สรรพคุณ:
 • ป้องกันได้ทงรังสีัUVA, UVB
 • ให้ความรู้สึกเย็นสบายผิว
 • ไม่เหนียวเหนอะหนะ
วิธีใช้:
 • ฉีดลงบนผิวหน้า โดยทิงระยะห่างประมาณ 1 ไม้บรรทัด ก่อนการแต่งหน้าเป็นประจําทุกวัน
สารสกัดสำคัญ:
 • Lipobelle glacier, Zinc oxide, Ascorbyl Tetraisopalmiate, Nicotinamide

Mineral Sun Spray (มิเนรัล ซัน สเปรย์)
สเปรย์กันแดดที่มีขนาดอนุภาคเล็กเพียง 20 นาโนเมตร ให้สัมผัสบางเบาดุจแพรไหม ซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้การปกป้องยาวนานด้วยค่า SPF 50 PA+++
ซึ่งช่วยปกป้องผิวจากทั้ง UVA และ UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัลฟ่าอาร์บูติน, วิตามิน บี 3 และวิตามินซี ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สารสกัดสำคัญ

Lipobelle Glacier

Lipobelle Glacier

นําแร่บริสุทธิจากยอดเขาทีสูงทีสุดในเทือกเขาแอลป์โดยนํามาบรรจุไว้ในรูปแบบ liposome เป็ นการเพิมคุณสมบัติของนําแร่ให้ซึมลึกลงสู่ผิวได้ดียิงขึน จึงให้ผลในเรืองความ ชุ่มชืนแก่ผิวอยางลํ่าลึกและยาวนาน ทังยังสามารถปกป้องเซลล์ผิวจากความร้อนได้

Zinc Oxide

Zinc Oxide

สารป้องกนแสงแดดั ทีมีความปลอดภัยต่อผิวและมีความเสถียรในการป้องกนแสงแดดได้ั ดีไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทังกนได้ทงรังสีั UVA และ UVB

Ascorbyl Tetraisopalmitate

Ascorbyl Tetraisopalmitate

เป็นวิตามินซีจากธรรมชาติที่จับกับน้า ตาลกลูโคส ทา ให้มีความเสถียรไม่สลายตัวง่ายช่วยยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน ทา ให้ผิวขาวกระจ่างใส และกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนของผิว

Nicotinamide

Nicotinamide

วิตำมินบีสำม (Vitamin B3) ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ ถั่ว และธัญพืช เป็นวิตำมินที่มีประโยชน์ต่อผิว โดยเฉพำะกำรลดริ้วรอย ลดรอยแดง / ดำ (hyperpigment) เพิ่มควำมชุ่มชื้น กระตุ้นให้ผิวสร้ำงคอลลำเจนและเซรำไมด์ (ceramide) อีกทั้งยังทำให้ผิวแข็งแรง สำมำรถต่อสู้กับกำรระคำยเคืองต่ำงๆได้ดีขึ้นด้วย

แบ่งปัน:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •