fbpx
tebc-3

ควอลิตี้พลัส ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 หลักสูตรเพื่อพัฒนาธุรกิจเครื่องสำอางไทยด้วยนวัตกรรม

เริ่มต้นหลักสูตร TEBC รุ่นที่ 3 กับผู้ประกอบการที่สนใจธุรกิจสุขภาพและความงามกว่า 40 ราย นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออกรุ่นที่ 3 (TEBC) ร่วมกับดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ประธานหลักสูตร TEBC โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกล่าวเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากดร. ณัฐฏญา พัฒนะวาณิชนันท์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิด้านกำลังคนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเสวนาด้านธุรกิจเครื่องสำอางในพิธีเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ..
พนักงานควอลิตี้พลัส

บุคลากรของควอลิตี้พลัส เข้าอบรมการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม CAHB

บุคลากรของควอลิตี้พลัส เข้าอบรมการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ทีมนักวิจัยและพนักงานจากบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้รับเกียรติจากบริษัท เคมีโก้ อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดในการให้การอบรม ณ ศูนย์สุขภาพและความงาม Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) ในเรื่องการพัฒนาสูตรสำหรับเครื่องสำอางให้ตอบโจทย์ตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบันพร้อมทั้งแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีการอบรบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาสูตร Chemico Asia Health and Beauty Center (CAHB) ในช่วงบ่าย ด้วยวิทยากรและผู้ช่วยการอบรมที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างยาวนาน

อ่านต่อ..
บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019 จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลเหรียญเงิน Thailand HR Innovation Award 2019 จากโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0 บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดยนายพรชัย ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เข้ารับรางวัลเหรียญเงินในโครงการนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2562 (Thailand HR Innovation Award 2019) ที่จัดขึ้นโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลและ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

อ่านต่อ..
บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามสัญญาการใช้สิทธิในงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด (สารแซนโทนบริสุทธิ์)

พิธีร่วมลงนามสัญญาการใช้สิทธิในงานวิจัย นาโนอิมัลชั่นจาก สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามสัญญาการใช้สิทธิในงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด (สารแซนโทนบริสุทธิ์) รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง สูตรนาโนอีมัลชั่นที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด (สารแซนโทนบริสุทธิ์) ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการใช้สิทธิในงานวิจัยครั้งนี้เช่นกัน ภายในงานพิธีลงนามสัญญาการใช้สิทธิในผลงานวิจัยนั้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญหาและบ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ในพิธีลงนามสัญญาการใช้สิทธิงานวิจัยครั้งนี้

อ่านต่อ..
Quality Plus DNA

กิจกรรมค้นหา DNA Quality Plus

     “DNA ของ บริษัทควอลิตี้พลัสฯ ที่มีความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักสำรวจและพัฒนาเพื่อหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเป็นผู้แบ่งปัน และสร้างขยายความสัมพันธ์กับเพื่อนทางธุรกิจทั่วโลก  

อ่านต่อ..

โครงการ Thai Cosmetopoeia นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วว. คัดเลือก บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ และอีก 23 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมผนึกกำลัง เปิดตัวโครงการ Thai Cosmetopiea นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น กำเนิดธุรกิจคืนกำไรสู่สังคม      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้คัดเลือก บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และอีก 23 ภาคี เป็นตัวแทนเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำร่อง10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวอัตลักษณ์เครื่องสำอาง (Innovative Identity Cosmetic) ประเทศไทยให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง ด้วยการใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั้งยืน ภายใต้ โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น” หรือ “Thai Cosmetopiea”

อ่านต่อ..

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการประกวด “ Thailand Startup for Life Sciences 2019”

  ขอแสดงความยินดีกับทีมสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพผ่านการคัดเลือกและชนะการประกวดโครงการ “ Thailand Startup for Life Sciences 2019” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562  ณ ห้องจามจุรี บอลรูม 1 โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ที่ผ่านมา จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาจนเติบโตสู่ตลาดสากลได้อย่างยั้งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพสตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) ได้มีการขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง มีการทำความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งนักลงทุนต่าง ๆ ช่วยกันบ่มเพาะ และพัฒนาระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของสตาร์อัพไทยไปแข่งขันในเวทีโลกอย่างยั่งยืน  

อ่านต่อ..

เปิดบ้าน ควอลิตี้พลัสฯ ต้อนรับคณะดูงาน Happy Workplace

ครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจ และให้โอกาสพวกเราได้เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการองค์กรต้นแบบ Happy Workplace เข้าเยี่ยมชมบ้านและครอบครัวควอลิตี้พลัสฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  จัดโดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรงส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productivity Workplace :SHAP)  

อ่านต่อ..

Press Release / ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมทำข้อตกลงการถ่ายทอดและให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย สารแซนโทน(Xanthone) จากเปลือกมังคุด

อ่านต่อ..
มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)

มาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553

นโยบายความรับผิดชอบทางด้านสังคมและแรงงาน บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน จึงถือได้ว่าพนักงานทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งต่อบริษัท ที่จะต้องดูแลพฤติปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมจากบริษัท บริษัทจึงขอประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานดังนี้ 1. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2. บริษัทฯ จะไม่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เกิดจากการบังคับหรือไม่สมัครใจ 3. บริษัทฯ จะจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะและมีขั้นตอนในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเป็นภัยต่อสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน หรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน 4. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคนที่รวมกลุ่มเป็นองค์กร โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

อ่านต่อ..