บริษัท ควอลิตี้ พลัส อินเตอร์เทค จำกัด ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.qualityplus.co.th อันรวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอการบริการให้กับคุณ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า“เว็บไซต์”หรือ” Qualityplus”) ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราขอความกรุณาให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียดหากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวกรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทาง บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด กำหนดขึ้นด้วย

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้(กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ถ่ายโอนลอกเลียนแบบเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด

การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และการเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของ Qualityplus อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ Qualityplus มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาและอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น  เราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรกรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณคุณจะไม่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ

กติกาในการใช้งานเว็บบอร์ดและการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ทาง บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงในเว็บไซต์ หรือจะลบบางความคิดเห็นออก หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนก่อนการลงในเว็บไซต์ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่ เหมาะสม มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางเรา โดยการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขนี้

  • ผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนความคิดเห็น หรือรีวิว และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยินยอมมอบสิทธิ์ในการใช้ และอนุญาตให้ บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด มีสิทธิ์ในการใช้ เผยแพร่ และสิทธิอื่นๆ กับความคิดเห็น หรือรีวิวดังกล่าวข้างต้น
  • ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ และไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น
  • ไม่มีข้อความที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือกลั่นแกล้งบุคคลใดๆ
  • ไม่มีข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันใดๆ หรือข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย
  • ไม่มีการลงข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ , ชื่อ , ที่อยู่อีเมล์ , หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลในการติดต่อ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

การใช้งาน

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของ Qualityplus ผู้เป็นสมาชิกต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นๆ และถ้า บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด แจ้งความประสงค์ คุณต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเองหากทาง บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ตรวจสอบพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราวหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคต

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับคุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

เราไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องเกิดจากการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หากทางเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้บางส่วนหรือทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจาก

ระบบหรืออุปกรณ์ใดๆของผู้ใช้บริการขัดข้อง ชำรุด ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบสื่อสารใด ๆ ขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการความคุม ทางเราไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ