fbpx

Tranexamic Acid

Tranexamic Acid สารที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลานิน

สารสกัด: Tranexamic Acid

สารที่ยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงเม็ดสีเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุของฝ้า กระ จุดด่างดำ ให้แลดูจางลง กรดทำเซรามิค มีผลในการยับยั้งการ ไหลของเลือด และประยุกต์ใช้ในกำรรักษำฝ้ำ กระ และจุดด่ำงดำพร้อมปรับสภำพผิวให้ขำว กระจ่ำงใส มีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรทำงำนของเอ็นไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสำเหตุของกำรสร้ำงเม็ดสีมำกกว่ำปกติ จึงทำให้ผิวดูสว่ำงสดใส

Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666