fbpx
สารสกัดเครื่องสำอาง Jojoba Oil มีคุณสมบัติทำงเคมีใกล้เคียงกับซีบัม

สารสกัด: Jojoba Oil

มีคุณสมบัติทำงเคมีใกล้เคียงกับซีบัม (น้ำมันที่ร่ำงกำยผลิตขึ้น) มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งเหลวมำกกว่ำน้ำมันและไม่เหนียวเหนอะ สำมำรถซึมซำบลงสู่ผิวได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยป้องกันกำรสูญเสียน้ำผ่ำนทำงผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มจนเห็นควำมแตกต่ำง ช่วยลดรอยเหี่ยวย่น ผิวแตกลำย และรักษำรอยแผลเป็นให้ค่อยๆ เลือนหำยไป

Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666