บริษัทนวัตกรรมสุขภาพและความงามไทยทีได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก

Quality Plus Health & Beauty Innovation Company

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับศักยภาพในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และความงามของไทย จากการนำนวัตกรรม (Innovation) และงานวิจัยเชิงลึก (Deep Biotech) มาใช้ในการค้นคว้า (Research) เพื่อนำสารสกัดสำคัญ (Active Ingredient) จากพืชและสมุนไพรของไทยมาใช้ในธุรกิจจสุขภาพ และความงาม สร้างความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ (Identity) เพิ่มมูลค่า (Value Added) และยกระดับแบรนด์เครื่องสำอางไทย ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Comparative Advantage) ในตลาดสุขภาพและความงามระดับโลกได้อย่างแข็งแรง และเติบโตอย่างยั้งยืน

นอกจากนี้เรายังพัฒนาและสร้างสรรค์สารสกัดสำคัญใหม่ๆ (Active Ingredient) จากการนำของเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อาหาร, ผลไม้กระป๋อง ฯลฯ มาสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และยังช่วยลดปริมาณขยะ (Zero Waste)  ลดมลภาวะจากของเสีย และช่วยรักษา และฟื่นฟู สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย

และเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่าย สะดวกสบาย และชาญฉลาด (Smart) เราจึงได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อยกระดับการทำธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศ และเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ควอลิตี้ พลัส ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีบริการรับผลิตอาหาร รับผลิตและสร้างแบรนด์อาหารเสริม รับผลิคและสร้างแบรนด์วิตามินและแร่ธาตุ รับผลิคและสร้างแบรนด์เวย์โปรตีน รับผลิตและสร้างแบรนด์เครื่องสำอาง รับผลิตและสร้างแบรนด์ครีม รับผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม รับผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก และ รับผลิตผลิตภัณฑ์ OEM ประเภทอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ของคุณ  ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมสร้างให้มีการคุ้มครองด้านสิทธิบัตร เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณมีคุณภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือและ ช่วยให้เจ้าของแบรนด์มั่นใจในการมาใช้บริการของเรา

Quality Plus Intertek

CORPORATE VISION
วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านไบโอเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า
ด้วยนวัตกรรมพร้อมขับเคลื่อนไปสู่อีกขั้นของวิทยาศาสตร์การแพทย์

CORPORATE MISSION
พันธกิจของเรา

 • มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต
 • มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านไบโอเทคโนโลยีของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 • มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยกับสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
 • มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยืนทั้งผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Medical Advisory Board of Quality Plus Intertek

เทรนด์สุขภาพที่น่าจับตามอง พร้อมโอกาสเติบโตในธุรกิจสูง
สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย และเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจของคุณ

”โอกาสที่ดีมากสำหรับผู้ที่สนใจในการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ของคุณนั้นให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและสารสกัดที่คิดค้นและวิจัยโดยแพทย์ที่ยาวนานมากกว่า 15 ปี เพื่อสุขภาพคนไทย”

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เวชศาสตร์ป้องกัน
(PREVENTIVE MEDICINE)
นพ.ณัฐพล สุวรรณ

นพ.ณัฐพล สุวรรณ

คณะกรรมการที่ปรึกษาเวชศาสตร์ป้องกัน
(PREVENTIVE MEDICINE)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา
 • อนุมัติบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ จากแพทยสภา
นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

คณะกรรมการที่ปรึกษา
เวชศาสตร์ชะลอวัย
(ANTI AGING)
นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

นพ.พิศุทธิ์ ปียกีรติกุล

คณะกรรมการที่ปรึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัย
(ANTI AGING)
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ANTI-AGING AND AESTHETIC DOCTOR AT HOLISTIC MEDICAL CENTRE
 • ANTI-AGING DOCTOR AT GNA MEDICAL CENTER
 • ANTI-AGING DOCTOR AT TRIA MEDICAL WELLNESS CENTER (TOTSAPAT)
พท. สุธิดา ปกป้อง

คุณ สุธิดา ปกป้อง

คณะกรรมการเวชศาสตร์
และเภสัชแพทย์แผนไทย
(THAI TRADITIONAL MEDICINE)
พท. สุธิดา ปกป้อง

คุณ สุธิดา ปกป้อง

คณะกรรมการเวชศาสตร์และเภสัชแพทย์แผนไทย
(THAI TRADITIONAL MEDICINE)
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี สาขา เวซกรรมไทย
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขนนทบุรี สาขา เภซกรรมไทย
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขา ชีวเคมีทางการแพทย์
Our Milestones

Our Milestones

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

เริ่มต้นก่อตั้งแผนกค้นคว้าและพัฒนาของควอลิตี้พลัสโดยเฉพาะ เพื่อการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ความงามที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อสร้างความโดดเด่นในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2554

เริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสารสกัดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสูตร์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

พ.ศ. 2556

มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับสากลด้วยการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในระดับสากล พร้อมต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจและงานวิจัยกับเหล่าพันธมิตร

พ.ศ. 2557

แผนกวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นค้นคว้าและวิจัยทรัพยากรภายในประเทศในการพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของควอลิตี้พลัส เพื่อสร้างขีดความสามารถในแข่งขันในอุตสาหกรรมความงาม

พ.ศ. 2558

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค และพัฒนาการผลิตรองรับมาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

พ.ศ. 2559

เริ่มต้นการนำความรู้ด้านการสร้างแบรนด์มาประยุกต์กับการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในด้านการออกแบบ การสื่อสาร และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจความงาม

พ.ศ. 2560

เริ่มต้นให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจความงามอย่างครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่การคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต การบริหารต้นทุน รวมถึงการวางกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน

พ.ศ. 2561

ผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึกเพื่อพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรไทยมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักระดับสากล เพื่อยกระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมสารสกัดไทย

พ.ศ. 2562

การมุ่งสู่บริษัทที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ เปลี่ยนแปลงแผนกวิจัยและพัฒนา สู่การเป็นแผนกวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับการสร้างสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

มุ่งสู่การขับเคลื่อนบริษัทด้วยการเป็นบริษัทดิจิตัล มุ่งเน้นการบริการการจัดการด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพละความแม่นใจในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

พ.ศ. 2564

มุ่งเน้นการพัฒนาและคิดค้นสารสกัดเพื่อสุขภาพและความงามด้วยนวัตกรรมใหม่ๆโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจัดการกระบวนการทำงานทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของควอลิตี้พลัสโดยมี Biotech, Medtech เข้ามามีบทบาทในสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การผลิตที่สามารถรองรับเทรนด์ใหม่ในอนาคตได้ และตอบโจทย์การผลิตสมัยใหม่

งานวิจัยเชิงลึก

งานวิจัยเชิงลึก

มาตรฐานและรางวัล

มาตรฐานและรางวัล

การสร้างแบรนด์และเทคโนโลยี

การสร้างแบรนด์และเทคโนโลยี

ทำไมต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมแบรนด์อาหาร, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, ครีมสกินแคร์ และ ผลิตภัณฑ์ OEM ประเภทอื่นๆ

 • เพื่อยกระดับแบรนด์อาหารเสริม, แบรนด์วิตามิน, แบรนด์เวย์โปรตีน, แบรนด์เครื่องสำอาง, แบรนด์ครีมสกินแคร์ และ แบรนด์สินค้า OEM สุขภาพและความงามประเภทอื่นๆ ของประเทศไทย
 • เพื่อสร้างอัตลักษณ์ (Identity) ความโดดเด่นเฉพาะแบรนด์
 • เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สุขภาพและความงามไทย และสามารถเติบต่อได้อย่างยั้งยืน
 • เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองทางธุรกิจ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของแบรนด์สุขภาพและความงามไทยให้สูงขึ้น
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของแบรนด์ไทยสามารถบริหาร (Management) ธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด (Smart) ด้วยเทคโนโลยี (Technology) และ แพลตฟอร์ม(Platform) ที่ทันสมัย ง่าย และสะดวกสบายต่อการใช้งาน

นโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เรายังให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบแทนคืนสู่สั่งคม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน การให้ความรู้ และด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายสิ่งแวดล้อม เราได้มีการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการให้ความรู้และสาระในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

QUALITY PLUS NETWORK