กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการลดเท่ากับรักษ์

ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกสูงถึง 2.7 ล้านตัน ขยะพลาสติกจะย่อยสลายได้ ต้องใช้เวลา 450 ปี 50% ของปริมาณขยะพลาสติกเหล่านี้ยังไม่ถูกกำจัด

คุณรู้ไหม? ขยะพลาสติกส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และระบบนิเวศอย่างไรบ้าง ????

คุณทราบหรือไหม ???

  • ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกสูงถึง 7 ล้านตัน
  • ขยะพลาสติกจะย่อยสลายได้ ต้องใช้เวลา 450 ปี
  • 50% ของปริมาณขยะพลาสติกเหล่านี้ยังไม่ถูกกำจัด

คุณทราบหรือไหม ??

ปัจจุบัน สภาพอากาศ และระบบนิเวศในประเทศไทยกำลังโทรมเสื่อมลง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก

  • ปริมาณจากขยะพลาสติกที่จะไม่ถูกทำลาย และเพิ่มสูงมากขึ้น
  • การกำจัดขยะพลาสติกด้วยการเผาไหม้ สร้างมลพิษทางอากาศ
  • ปริมาณขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่งแม่น้ำ และทะเล

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเธติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะพลาสติกอันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตคนไทยแย่ลง จึงได้จัดทำโครงการ “ลดเท่ากับรักษ์” โครงการดี ๆ ที่จะมาผนึกพลังของคนไทยทั้งประเทศ มาร่วมเชิญชวนและรณรงค์ให้คนไทยและเจ้าของแบรนด์ “ลด” และ”เลิก” ใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมลดปริมาณขยะพลาสติ

สถานการณ์ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทย

ในอาเชียน ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่นำเข้าขยะพลาสติกสูงเป็นอันดับ 3 โดยนำเข้าถึง 481,381 ตันต่อปี และมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในประเทศโดยเฉลี่ยมีมากถึง 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะพลาสติก 5,300 ตันต่อวัน และขยะโฟมปริมาณ 700 แสนตันต่อวัน รวมปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในประเทศไทยทั้งสิ้น 2.7 ล้านตันต่อปี โดยขยะพลาสติกมีอายุในการย่อยสลายถึง 450 ปี

พลาสติกกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

การเติบโตของตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยปี 2560 เติบโตขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 7.8% หรือคิดเป็นมูลค่า 168,470 ล้านบาท โดยพบว่า เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางส่วนมากใช้พลาสติกในการห่อหุ้มสินค้าเพื่อความสวยงามและป้องกันการลักลอบแกะสินค้า ดังนั้น

10 ปี ข้างหน้าหากยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม

หากเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติก จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มสูงขึ้น, ขยะล้นประเทศ และปริมาณขยะในแม่น้ำและทะเลเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากใช้เวลาย่อยสลายยาวนาน, ทำให้สัตว์ในแม่น้ำและทะเลขาดอากาศหายใจและพบสาเหตุการตายจากการที่ขยะเข้าไปอุดทางเดินระบบหายใจเพิ่มสูงขึ้น