ข่าวสาร

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 ในโครงการจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลครบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของหอการค้าไทย ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนด ในอันที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ได้นำหลักบรรษัท ภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางที่จะมุ่งส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่มีต่อสังคมและภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า
  4. การรักษาความสุจริต
  5. กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม
  6. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
  7. การส่งเสริมการบำบัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  8. สิทธิเสรีภาพของบุคคล
  9. การลดความเสี่ยงของกิจการ
  10. มุ่งการส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงขอขอบคุณทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คอยสนับสนุน และผลักดันให้บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ สามารถดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลให้เป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส และรักษามาตรฐานที่ดีนี้ตลอดไป