Scholarship Programs

โครงการสวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2562

หนึ่ง ในภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Quality Seeds) โครงการสวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Scholarship Programs) ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรของพนักงานของบริษัทฯแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ให้มีความรัก ความผูกพันธ์ อันเกิดจากการแบ่งปันระหว่างสมาชิกในครอบครัวบริษัทควอลิตี้พลัสฯ จากพี่สู่น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเงินจากโครงการนี้เกิดจากรายได้พิเศษที่ผู้บริหาร และพี่ ๆ ในบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้ทำงานนอกเวลา เพื่อหารายได้พิเศษ ตามโครงการ นวัตกรรมสร้างความสุขเพิ่มพูนรายได้จากพนักงานสู่ครอบครัวด้วยการจัดการยุค 4.0  อันเป็นกิจกรรมที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคลให้การสนับสนุน และส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปีนี้เราได้นำรายได้ มาแบ่งปันเป็นทุนการศึกษาบุตรพนักงานเป็นปีที่ 2 แล้ว

Quality Seeds

วิธีการค้นหา และคัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ระดับอนุบาล 1 -3

น้อง ๆ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมสมุดประจำตัวนักเรียน เพื่อแสดงผลการประเมินความประพฤติของเด็ก ๆ เพื่อชิงรางวัล จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6

น้องๆ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมส่งภาพวาด ในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน รักควอลิตี้พลัส” เพื่อชิงรางวัลจำนวน  5 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท และรางวัลชมเชย อีกจำนวน 11 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6

น้องๆ จะต้องส่งใบสมัคร พร้อมเขียนบทความส่ง ในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน รักควอลิตี้พลัส” เพื่อชิงรางวัลจำนวน  3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท และรางวัลชมเชย อีกจำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

รายชื่อ และผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3

 1. ด.ญ.โยวดี น่วมเจริญ
 2. ด.ช.ธนโชติ แก้วกาญจนพงศ์
 3. ด.ญ.โยษิตา น่วมเจริญ
 4. ด.ช.สรวิชญ์ ใจประดิษฐ์
 5. ด.ญ.เฉลิมขวัญ เจนอบรม
 6. ด.ช.นารากร ทับทิมไทย

ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6

 1. ด.ญ.ณิชา วงศ์จำปา
 2. ด.ญ.ภานุมาศ เกตุโย
 3. ด.ช.วงศ์วริช วรยศ
 4. ด.ช.ธนวัฒน์ ถานชนิน
 5. ด.ช.วชิรวิทย์  สนแก้ว

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6

 1. นางสาวพรพิพม ผุยรอด
 2. นางสาวอริสา น่วมเจริญ
 3. ด.ช.ศุภวิชญ์  ใจประดิษฐ์

นอกจากรายชื่อน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลขั้นต้นแล้ว ยังมีน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลชมเชยกันอีกมากมาย ซึ่งทางทีมผู้บริหาร และพี่ ๆ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ รู้สึกดีใจ และขอร่วมยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยทีมผู้บริหาร และพี่ ๆ บริษัทควอลิตี้พลัสฯ ทุกคน หวังว่าการแบ่งปันรายได้ของพวกเราสู่ โครงการสวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Scholarship Programs) จะเป็นกำลังใจ ให้น้อง ๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถตามความตั้งใจของน้อง ๆ ต่อไป