เมล็ดพันธุ์ Quality Plus

เมล็ดพันธุ์ Quality Plus

“เพราะเป้าหมายในการทำธุรกิจของเราไม่ได้ต้องการเพียส่งมอบสินค้า หรือบริการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสู่มือผู้บริโภคเท่านั้น แต่เรายังมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง มีคุณภาพให้กับสังคมในประเทศไทยอีกด้วย นั่นคือ คน อันเป็นทรัพยากรและกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Comparative Advantage) สามารถนำความเจริญเติบโต และความเท่าเทียมทางธุรกิจในระดับนานาชาติได้”

การสร้างเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Quality Seeds) จากการร่วมแบ่งปันสู่ต้นกล้าที่แข็งแรง

เริ่มต้นจากการรวบรวม และคัดสรรเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ นำมาเลี้ยงดูฟูมฟักให้เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวกลายเป็นต้นกล้าที่เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง และมีคุณภาพ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่ ๆ สมาชิกในครอบครัวบริษัทควอลิตี้พลัสฯ ที่ได้ร่วมกันแบ่งปันรายได้พิเศษที่เกิดจากการทำงานนอกเวลาของสมาชิกภายในครอบครัวบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้แก่

  • การให้บริการเขียนโครงการงานวิจัยเพื่อประกวด และชิงทุนต่าง ๆ
  • การให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโรงงาน,ระบบ ISO 9001, ISO 22716, Asean GMP, Halal
  • การเป็นอาจารย์ และวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่าง ๆ ได้แก่ Digital Marketing, การเขียน Business Model Canvas เป็นต้น
  • การให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทภาคเอกชนที่ต้องการทำ Happy Workplace
  • การให้บริการเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับทางภาครัฐ และภาคเอกชน

ทำไมจึงต้องมีเมล็ดพันธุ์ควอลิตี้ (Quality Seeds)

จากประสบการณ์การทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมากว่า 15 ปี เราได้เล็งเห็นแล้วว่า คน คือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ที่จะร่วมผลักดัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และยั้งยืน ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยี (Technology), นวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative) มาพัฒนาสินค้าและบริการให้มีขีดความสามารถทางการแข็งขัน (Comparative Advantage) ให้มีศักยภาพ โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

เมล็ดพันธุ์ควอลิตี้ (Quality Seeds) ประกอบไปด้วย

โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน (Scholarship Programs)

โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
(Scholarship Programs)

โครงการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ (Internship Programs)

โครงการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ
(Internship Programs)