ข่าวสาร

กิจกรรมค้นหา DNA Quality Plus

กิจกรรมค้นหา DNA Quality Plus

“DNA ของ บริษัทควอลิตี้พลัสฯ ที่มีความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักสำรวจและพัฒนาเพื่อหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเป็นผู้แบ่งปัน และสร้างขยายความสัมพันธ์กับเพื่อนทางธุรกิจทั่วโลก

บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และในฐานะที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มอบโอกาสให้บุคลากรครอบครัว “ควอลิตี้พลัส” กว่า 100 ชีวิต ซึ่งถือเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อค้นหาและสะท้อนภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต “วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และดีเอ็นเอ (DNA) บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมา

ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนมีความตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรมมาก โดยกิจกรรมการค้นหาและสะท้อนภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต “วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร และดีเอ็นเอ (DNA) บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” นอกจากพวกเราจะได้ช่วยกันร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหา DNA ของบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ เพื่อได้รู้จักนิสัยลักษณะนิสัยของคนในองค์กรแล้ว พวกเรายังได้แบ่งปันความคิด ความต้องการของทุกคน และได้ยินเสียงสะท้อนจากคนในบ้านหลังเดียวกันบางเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน สุดท้ายแล้วทุกเสียงที่เปล่งออกมาเป็นเสียงที่มีคุณค่า ที่จะให้บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ สามารถนำไปพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั้งยืน