ข่าวสาร

เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก 8 สถาบัน

เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก 8 สถาบัน

เปิดบ้านต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก 8 สถาบัน โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจาก 8 สถาบัน จำนวน 45 คน, ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง หัวหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และคณะเจ้าหน้าที่ โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) ภายใต้กิจกรรม “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” (Young Happiness Agents: Creating Happiness World Through Human Resource Management)” จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล

บริษัท คลอลิตี้ พลัสฯ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง ใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า พร้อมกับ บริษัท คลอลิตี้ พลัสฯ ยังมีการบริหารองค์สร้างสุข (Happy Workplace) จนได้รับรางวัล Happy Family Award 2018: องค์กรครอบครัวมีสุข ระดับดีมาก ประจำปี 2561 ภายใต้ คอนเซ็บ ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ้งเน้นให้คน และองค์กรได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความสำเร็จร่วมกันทั้งทีม โดยมีการออกแบบกิจกรรมสร้างสุขที่หลากหลายให้กับพนักงาน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ย 0%, ส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าสถานที่ในการออกกำลังกายของพนักงาน, จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัท เพื่อสร้างความรักความสามัคคี, จัดทำห้อง Co Working Space เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้ามาทำงานได้อย่างมีอิสระ สามารถนำไอเดียมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด และเนื่องจากบริษัท คลอลิตี้พลัสฯ เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ไฟแรง ชอบเดินทางท่องเที่ยว บริษัทฯ จึงส่งเสริมคนทำงานที่มีศักยภาพให้ไปดูงานที่ต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เสมือนครอบครัวของบริษัทฯ จึงทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นแหล่งที่รวมบุคคากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อความสุข และความสำเร็จอย่างยั้งยืน

ทางบริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ รู้สึกเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เป็นต้นแบบองค์กรสุภาวะ หรือองค์กรที่เสริมสร้างความสุขแบบยั้งยืน ทางบริษัทฯ หวังว่า คณะศึกษาและและคณะเจ้าหน้าที่ โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) จะได้รับประโยชน์จากการเปิดบ้านในครั้งนี้ และมีโอกาสต้อนรับเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งถัด ๆ ไป