ข่าวสาร

บริษัท ควอลิตี้พลัสร่วมลงนามข้อตกลงเป็นภาคีองค์กรแห่งความสุข (MOU)

องค์กรแห่งความสุข

บริษัท ควอลิตี้พลัสร่วมลงนามข้อตกลงเป็นภาคีองค์กรแห่งความสุข (MOU)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาบริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมลงนามกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ และโครงการพัฒนาการสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูยน์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ในการนี้สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภาคีกับหน่วยงานภาคีดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโดสินทร์
  2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  3. บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รับปรึกษาการสร้างแบรนด์ ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาการสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้พยายามออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการบริหารองค์กรสร้างสุข(Happy Workplace) เพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่บริษัทฯ มุ่งมั่นทำงานอย่างจริงจัง ใส่ใจทุกขั้นตอน ในการทำงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคนองค์กร เพื่อให้เกิดความสุขที่จากการทำงานนั้น เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น การส่งต่อความสุขของพนักงานไปสู่ลูกค้า จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคง