ข่าวสาร

สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัล สุดยอด SME ครั่งที่ 9 หมวด ธุรกิจเพื่อสุขภาพ จาก จำนวน SMEs ที่สมัครทั้งสิ้น 1,087 ราย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ “SMEs Start up Award 2017” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) โดยได้รับเกียรติจาก “นางสาลินี วังตาล” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของสสว.คือการเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ และ สำหรับ SMEs ที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ จากสสว.อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการที่สสว.ดำเนินการอยู่ อาทิ การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ E-Commerce เป็นต้น ประการสำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs ที่ได้รับรางวัลในการผลักดัน เพื่อพัฒนาให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ต่อไปในอนาคต