ข่าวสาร

ร่วมสมทบทุน งานวิจัยผลิตยาต้านหรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์

โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน บริษัทควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมสมทบทุน งานวิจัยผลิตยาต้านหรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำเงินจาก โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน สมทบทุนงานวิจัยผลิตยาต้าน หรือสู้มะเร็งจากภูมิคุ้มกันมนุษย์ กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immuno Therapy)

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้ง โครงการกองทุนกิจกรรมพนักงาน เพื่อเป็นกองทุนเงินสนับสนุนการทำกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility :CSR) ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ควบคู่ไปกับการบริหารองค์สร้างสุข (Happy Workplace) คือ สร้างให้คนในองค์กรมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ และใส่ใจในเนื้องานคุณภาพ เพื่อให้คนและองค์กรได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความสำเร็จร่วมกันทั้งทีม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้คนในองค์กรมีน้ำใจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือคน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอีกด้วย

โดยที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) ระดับดีมาก จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามนโยบาย “การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต” ของรัฐบาล เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยกลยุทธ์สำคัญประการหนึ่งคือ การสนับสนุนให้คนวัยทำงาน สามารถสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว เพื่อลดปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและเพิ่มพูนผลิตภาพของผลงานในขณะเดียวกัน