ข่าวสาร

รางวัล ASEAN Business Awards 2018 (ASEAN BAC)

รางวัล ASEAN Business Awards 2018 (ASEAN BAC)

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมรับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ธุรกิจ SMEs ยอดเยี่ยม (SME Excellence) และ รางวัลในงาน ASEAN Business Award 2018 ซึ่งงานประกวดรางวัล ASEAN Business Award นี้ มีการจัดเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council) เป็นการประกวดรางวัลเพื่อสรรหาสุดยอดธุรกิจ SMEs ของภูมิภาคอาเซียน จากสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของอาเซียนเป็นที่รู้จักของทั่วโลก

โดยรางวัลมีหลายสาขา อาทิเช่น รางวัลธุรกิจที่มีศักยภาพโดดเด่นรายสาขา (Outstanding Performance Priority Integration Sectors) รางวัลธุรกิจ SMEs ยอดเยี่ยม (SME Excellence) รางวัลผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) รางวัลผู้ประกอบการสตรี (Women Entrepreneur) รางวัลธุรกิจสังคมยั่งยืน (Sustainable Social Enterprise) และ รางวัลธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็นต้น

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเส้นผม ที่ให้บริการแบบ One Stop Service แก่นักลงทุน, ลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์ และเจ้าของธุรกิจที่สนใจในธุรกิจเครื่องสำอาง โดยบริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เราได้หยิบยืมเรื่องของกระบวนการพัฒนา การบริหารจัดการเรื่องคุณภาพ (Continuous Improvement) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Kaizen คือแนวทางที่คนที่ทำดีอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น สามารถลดพลังงานได้แล้วในปีนี้ ในปีต่อไปก็ต้องลดลงได้อีก กระบวนการพัฒนาต้องไม่อยู่กับที่ และใช้นโยบายและความยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงกระบวนผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสัมคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน