fbpx

มาตรฐานแรงงานไทย 2018

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553)

บริษัท ควอลิตี้พัลส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553) ตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553)

บริษัท ควอลิตี้พัลส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553) ตามกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 (TIP Report 2018) โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน Tier 2 Watch List เมื่อปี 2560  รัฐบาลไทยมุ่งมั่นพัฒนากรอบกฎหมายและนโยบาย รวมทั้งหาทางเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในไทย ซึ่งเสมอกันด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมที่ไทยยึดถือตลอดมา"

เทียร์ คือ การจัดลำดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ โดยเปรียบเทียบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดลำดับประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 ระดับคือ

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)
 • เทียร์ 1 (Tier 1) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (ทีวีพีเอ) อย่างครบถ้วน
 • เทียร์ 2 (Tier 2) หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น
 • เทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watchlist) หมายถึงประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา และถูกพิจารณาว่ากำลังพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป
 • เทียร์ 3 (Tier 3) หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ มีการทำสัญญาว่าจ้างพนักงานทั้งเชื้อชาติไทย และเชื้อชาติอื่นๆ เช่น พม่า, ภูฏาน, รัสเซีย เป็นต้น รวมถึงมีพนักงานที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งทางบริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ได้ดำเนินตามกรอบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยได้ให้การคุ้มครอง สิทธิประโยชน์แก่พนักงานต่างเชื้อชาติ และพนักงานที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายเท่าเทียมกับพนักงานคนไทยที่มีร่างกายปกติทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัท ควอลิตี้พลัสฯ ยังมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำพนักงานไปบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมหรือช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกป่าชายเลน หรือบริจาคเงินช่วยสังคมในกรณีต่างๆ เรียกกันว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility อีกด้วย

มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2546)
มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2553 (Thai Labor-Standard : TLS 8001-2553)

ประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย

 1. สามารทำการค้าในเวทีตลาดโลกได้ โดยปัจจุบันกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องเคารพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน โดยได้นำเรื่องมาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ หากไม่สามารถกระทำได้ จะยกเลิกสัญญาการสั่งซื้อ
 2. การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานเป็นการสนับสนุนการส่งออก และยังทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในการทำงาน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เกิดขวัญกำลังใจที่จะสร้างผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ
 3. การจัดทำมาตรฐานแรงงาน ทำให้มีแนวปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตที่จะสร้างรายได้ให้แก่ลูกจ้าง และสร้างผลกำไรให้แก่สถานประกอบกิจการ และที่สำคัญ คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า

บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีมและเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานสากล เหมาะกับผู้สร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่กำลังมองหา หรือกำลังตัดสินใจเลือกโรงงานที่ต้องการทำตลาดในประเทศไทย และตลาดใน AEC  เพื่อให้แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด AEC อีกด้วย

แบ่งปัน:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •