ประสบการณ์ฝึกงาน

น.ส. ปภาดา- ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. ปภาดา

Course: Industrial Management from Faculty of Business Administration

Country: Thailand

Department:  Digital marketing

ประสบการณ์สหกิจศึกษา ที่บริษัท คลอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดิฉัน นางสาวปภาดา จี๋มะลิ ชื่อเล่น มิน นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีโอกาสมาสหกิจศึกษาที่บริษัทฯ ขณะศึกษาชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 2   ตำแหน่ง Business Analyst  แผนก Digital

ตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ที่ดิฉันทำงานกับที่นี้ รู้สึกตัวเองได้รับประสบการณ์มากมาย ทั้งเรื่องงาน ที่มีโอกาสทำงาน ได้เก็บข้อมูลจริงจากหน้างาน ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมกับทางทีมบริหาร เพื่อรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ  จากการทำงานนี้ยังได้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองอีกด้วย ว่าควรพัฒนาฝึกฝนทักษะอะไรเพิ่มเติม อย่างการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผล หาแนวทางในการแก้ไข รวมถึงการนำเสนอซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานไม่ว่าจะทำอาชีพใดก็ตาม ดิฉันชอบที่นี้ ชอบวัฒนธรรมองค์กรของที่นี้ ที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ และสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยองค์กรที่เป็นขนาดกลาง ทำให้พนักงานทุกคนเป็นเหมือนครอบครัว ความสัมพันธ์ของดิฉันกับพี่ๆ ทุกคนในบริษัทใกล้ชิดกันมาก  ถ้าไม่เข้าใจ ติดขัด ก็สามารถปรึกษา สอบถามได้ตลอดเวลา รวมถึงพี่ๆ ยังให้คำแนะนำดิฉันให้ได้รู้จักโลกของผู้ใหญ่มากขึ้น การใช้ชีวิต การวางตัว การวางแผนอนาคต อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้จากพี่วุฒิพงษ์ ที่เป็นทั้งผู้บริหารและพี่เลี้ยงของดิฉัน ที่มักจะสอนและปฏิบัติให้เห็นอยู่เสมอคือ ให้ลงมือทำทันที ไม่ว่าเมื่อใดที่มีความคิดที่อยากลองทำอะไร ให้ทำเลย นัดคุยเลย ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรค่อยว่ากัน เพราะเวลาทุกนาทีมีค่า ไม่ควรเสียเวลาไปกับการรอคอย และ การบริหารเวลา (Time Management)  เพราะพี่วุฒิมีงานค่อนข้างเยอะ ต้องติดต่อคุยงาน ทั้งกับลูกค้าและพนักงาน การที่ดิฉันเองจะปรึกษางาน หรือนำเสนองาน จะต้องมีการวางแผน นัดล่วงหน้า ถือเป็นการฝึกวินัยตัวเองให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายอีกด้วย บางทีมีงานแทรกเข้ามา ก็ต้องจัดสรรงานในแต่ละวันให้ได้ ว่าควรทำสิ่งใดก่อนหลัง ถือว่าการทำงานที่นี้ ทำงานช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่ให้ประสบการณ์ทำงานได้มากกว่าที่คิด