ประสบการณ์ฝึกงาน

น.ส. นวพร พันจริต

นางสาวนวพร พันจริต

ชื่อ นางสาวนวพร พันจริต (ฟรอยด์)
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนก Research and Development
ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 มถิ นุ ายน – 31 กรกฎาคม 2561

ความประทับใจ“สิ่งที่ฉันประทับใจในการมาฝึกงานที่นี้คือ พี่ๆที่นี่น่ารักมาก เป็นกันเองและดูแลน้องๆดี ทุกคนพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสอนงานฉันดีมาก ทาให้จากตอนแรกที่มาไม่รู้อะไรเลย เนื่องจากเป็นเคมีเพียว ไม่ใช่เคมีเครื่องสาอาง จนฝึกงานจบได้รู้ถึงวิธีการทางาน วิธีการคิดสูตร ครีม มากมาย
นอกจากประทับใจเรื่องสังคมในนี้แล้ว ก็ประทับใจที่ ที่นี้ให้งานนักศึกษาฝึกงานได้คุ้มค่า คือ ไม่มีเวลาไหนเลยที่ใช้เปล่า เพราะมีทั้งโปรเจ็ค แล้วก็งานพื้นฐานที่ต้องทาในแต่ละวัน ทาให้ฉันรู้จักวางแผนงาน คิดงานอย่างเป็นระบบ สอนให้ฉันรู้ซึ้งถึงความล้มเหลว ความพยายาม ความกระตือรือร้นในการทางาน รู้สึกได้ถึงการได้ลงสนามการทางานอย่างแท้จริง
และสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ขอบคุณทุกความเอาใจใส่ และการดูแลให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ”