ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

การยื่นจดเป็นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

การยื่นจดเป็นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ในการจดแจ้งเครื่องสำอาง หากไม่ใช่โรงงานผู้ผลิตแล้ว จะไม่สามารถยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอางได้ แต่หากลูกค้าอยากมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตนเองแล้ว วิธีที่สามารถทำได้คือ การยื่นจดผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางคืออะไร

ผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มาว่างจ้างโรงงานให้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้ โดยผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง ถือเป็นเจ้าของสูตรสำรับของผลิตภัณฑ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจ้าของสินค้าที่ได้ยื่นจดแจ้งไว้ภายใต้การจดผู้ว่าจ้างผลิต

การยื่นจดผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง มีความสำคัญอย่างไร

ในการยื่นจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หากมีการระบุว่ารับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตัวนั้นๆ จะถือเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างผลิต ทางโรงงานจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆให้แก่ผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางเท่านั้น ไม่สามารถขายสูตรตำรับ หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆให้กับลูกค้าเจ้าอื่นได้

ขั้นตอนการยื่นเอกสารผู้ว่าจ้างผลิต

การยื่นจดผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง คือการยื่นเอกสารเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กับ

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการเพิ่มชื่อ ที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางเข้าฐานระบบข้อมูลของโรงงานผลิตเครื่องสำอางนั้นๆ โดยผู้ยื่นเอกสารจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งเอกสารประกอบในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอางมีดังต่อไปนี้

การยื่นจดเป็นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

* กรณีนามนิติบุคคล ต้องประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกฉบับและเซ็นต์ชื่อผู้มอบอำนาจตามจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง (ข้อ 3 ในหน้าแรกของหนังสือรับรอง)

**สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ เตรียมจำนวนตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง (ข้อ3 ในหน้าแรกของหนังสือรับรอง)

*** การยื่นผู้ว่าจ้างผลิตจะสามารถทำได้กับบุคคลธรรมดาที่เป็นประชาชนไทย หรือนิติบุคคลที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทย (มีเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก) เท่านั้น

การยื่นจดเป็นผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

ตัวอย่างผลการยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิตเครื่องสำอาง

เมื่อเตรียมเอกสารครบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสำอาง จะนำเอกสารไปยื่นที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 5 อาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Quality Plus มีผู้แพทย์เชี่ยวชาญและทีมวิจัยพร้อมให้คำปรึกษากับการสร้างแบรนด์ของคุณเพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคและมีทีมการตลาดที่จะให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นผู้นำตลาดและประสบความสำเร็จ